Piąte wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji

Zarząd spółki MJM GROUP S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000395868, NIP 6912490818, REGON 021672097, o kapitale zakładowym opłaconym w całości 102.000,00 zł, w związku z art. 15 i 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz.1798 ze zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcji Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, najpóźniej w terminie do dnia 1 lutego 2021 r., celem ich dematerializacji.

MJM Group S.A. to cztery marki oferujące najlepsze smaki kuchni z całego świata: Gra Smaków, Benvenuti in Italia, Choice, Road American Restaurant.

Firma powstała w 2011 r i działa do dziś na terenie pięciu miast: Piły, Chojnic, Wrocławia, Świdnicy i Legnicy.
© MJM 2014 | All rights reserved.