Pierwsze wezwanie do złożenia w Spółce dokumentów akcji

Zarząd spółki MJM GROUP S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Złotoryjska 63, 59-220 Legnica,
wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS
0000395868, NIP 6912490818, REGON 021672097, o kapitale zakładowym opłaconym w
całości 102.000,00 zł, w związku z art. 15 i 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019, poz.1798 ze
zm.), wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających akcji Spółki do złożenia dokumentów
akcji w siedzibie Spółki, najpóźniej w terminie do dnia 1 lutego 2021 r., celem ich
dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 8.00
do 16.00 w siedzibie Spółki.
Moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Po tym dniu materialne dokumenty akcji nie będą już potwierdzały statusu akcjonariusza,
tylko staną się dokumentami dowodowymi, niezbędnymi do aktualizacji elektronicznego
rejestru Spółki prowadzonego przez Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.

MJM Group S.A. to cztery marki oferujące najlepsze smaki kuchni z całego świata: Gra Smaków, Benvenuti in Italia, Choice, Road American Restaurant.

Firma powstała w 2011 r i działa do dziś na terenie pięciu miast: Piły, Chojnic, Wrocławia, Świdnicy i Legnicy.
© MJM 2014 | All rights reserved.